Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Uczestnictwo w zajęciach tanecznych jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu przez uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna.
 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, uczestnik zajęć wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie danych Studia Tańca. Studio zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom lub podmiotom oraz informuje o możliwości wglądu i korygowania tych danych.
 3. Studio Tańca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiałów filmowych i zdjęć, zawierających wizerunek osób biorących udział w zajęciach, do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik lub opiekun osób niepełnoletnich wyraża zgodę.
 4. Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właścicieli Studia Tańca.

Regulamin obiektu

 1. Na terenie obiektu obowiązuje absolutny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do przestrzegania zasad kultury osobistej oraz poszanowania godności osobistej innych osób.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu proszone są o poszanowanie mienia oraz zobowiązane są do pełnej rekompensaty kosztów poniesionych szkód materialnych, wynikających z niewłaściwego zachowania lub korzystania z obiektu.
 4. Studio Tańca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 5. Na salę taneczną można wejść tylko i wyłącznie w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi i nie pozostawia śladów.

Uczestnictwo w zajęciach

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych jest dokonanie zapisu poprzez formularz zgłoszeniowy online.
 2. Dokonując zapisu, uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Studio Tańca nie odpowiada za kontuzje i nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 3. Rodzaje dostępnych kursów i karnetów oraz ich ceny określone są w cenniku.
 4. Wykupiony kurs lub karnet jest imienny i nie można przekazać go innej osobie.
 5. Opłaty za zajęcia dokonać można przelewem na konto bankowe lub gotówką w siedzibie Studia Tańca. Nie ma możliwości płatności kartą.
 6. Opłata za zajęcia musi zostać zaksięgowana na koncie bankowym Studia Tańca najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
 7. W przypadku nieobecności, Studio Tańca nie zwraca opłaty za niewykorzystane zajęcia. Po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość odrobienia nieobecności na innych zajęciach, w przeciągu dwóch tygodni od nieobecności (wymagany zapis).
 8. Studio Tańca ma prawo zorganizować zastępstwo na zajęcia, odwołać je lub ustalić inny termin ich odrobienia (np. w przypadku zbyt małej liczby uczestników, nieobecności instruktora lub innej losowej przyczyny).
 9. Nagrywanie zajęć tanecznych bez zgody instruktora lub właściciela Studia Tańca jest zabronione.

Uczestnictwo w zajęciach dla posiadaczy kart sportowych

 1. W naszym Studio honorujemy karty sportowe MultiSport Plus.
 2. Karty akceptowane są na regularne zajęcia taneczne (z wyjątkiem zajęć dla dzieci oraz Pole Dance).
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapisanie się na wybrany kurs oraz wpłata kaucji w wysokości 60 zł.
 4. Kaucję należy wpłacić jednorazowo, bez względu na ilość zajęć lub kursów, na które Uczestnik jest zapisany.
 5. W naszym obiekcie Uczestnik może skorzystać z nieograniczonej liczby wejść dziennie.
 6. W przypadku obecności na wszystkich zajęciach, na które Uczestnik był zapisany, kaucja zwracana jest w całości.
 7. W przypadku nieobecności na zajęciach, na które Uczestnik był zapisany, z kaucji pobierana jest każdorazowo kwota 20 zł.
 8. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na innym kursie (po wcześniejszym uzgodnieniu i zapisaniu się na zajęcia) w przeciągu dwóch tygodni od nieobecności.
 9. Po zakończeniu kursu Uczestnik zobowiązany jest zwrócić się po odbiór kaucji, nie później niż cztery tygodnie od ostatnich zajęć. W przypadku nieodebrania kaucji, kaucja przepada.
 10. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania, kaucja przepada.

Szczególne zasady dotyczące zajęć Pole Dance

 1. Przed zajęciami należy zdjąć wszelką biżuterię (zegarki, bransoletki, kolczyki, pierścionki, a także obrączki), która może powodować uszkodzenia ciała oraz sprzętu do ćwiczeń.
 2. W dniu zajęć nie należy smarować ciała balsamami, kremować rąk, czy używać olejków lub oliwek do skóry itp. (zmniejsza to przyczepność do rury oraz zwiększa ryzyko wypadku).
 3. Sprzęt należy czyścić tylko i wyłącznie przeznaczonym do tego płynem wskazanym przez instruktora.
 4. Zabronione jest samodzielne rozkręcanie / przykręcanie rur bez zgody instruktora.
 5. Biorąc udział w zajęciach jest się narażonym na siniaki, otarcia, urazy mięśni, zwichnięcia, odparzenia oraz inne uszkodzenia ciała.

Klauzula informacyjna RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Unii Europejskiej, dotyczącego ochrony danych osobowych, informujemy iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Dance Friends Agnieszka Ostrowska-Polc, Justyna Ostrowska Spółka Cywilna, NIP 7831799943 z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Hetmańskiej 91, działająca pod marką Dance Friends – Dance & Pole Studio.

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się elektronicznie pod adresem e-mail: info@dancefriends.pl

Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do organizacji i realizacji usług oferowanych przez Dance Friends – Dance & Pole Studio, m. in. do:

 • identyfikacji klientów, korzystających z oferowanych przez nas usług,
 • kontaktu mailowego lub telefonicznego w sprawach związanych ze świadczonymi przez nas usługami,
 • obsługi zgłoszeń kierowanych do nas przez formularz online,
 • obsługi wszelkich zapytań kierowanych do nas mailowo lub telefonicznie,
 • celów rozliczeniowych i podatkowych.

W przypadku chęci skorzystania z oferowanych przez nas usług, wymagamy podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.

Przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe oraz wizerunek na podstawie wyrażonej przez Państwa świadomie i dobrowolnie zgody.

Państwa dane osobowe przechowywane są bezterminowo, nie są przekazywane osobom/podmiotom trzecim, z wyjątkiem osób/podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Informujemy Państwa o prawach do:

 • wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich korekty lub usunięcia,
 • sprzeciwu lub żądania zaprzestania przetwarzania danych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że Administrator danych osobowych narusza przepisy prawa.

Brak zgody na przetwarzanie danych lub usunięcie danych osobowych z bazy Studia Tańca wiąże się z zaprzestaniem świadczenia dalszych usług przez Dance Friends – Dance & Pole Studio z winy klienta.